Regulamin komisu samochodowego VanDerCar

 1. Do sprzedaży komisowej przyjmowane są wyłącznie pojazdy spełniające następujące warunki:
  a) mają uregulowany stan prawny
  b) posiadają wymagane przez prawo homologacje i badania dopuszczające samochód do ruchu na obszarze RP
  c) od daty ich produkcji upłynęło nie więcej niż 10 lat
 2. Do sprzedaży komisowej przyjmowane są samochody osobowe i dostawcze oraz motocykle.
 3. Komisant z uwagi na ograniczoną miejsc w komisie może odmówić przyjęcia samochodu spełniającego warunki określone w ust. 1 i 2.
 4. Komitentem może być wyłącznie osoba będąca właścicielem pojazdu.
 5. Komitent zobowiązany jest:
  a) dostarczyć pojazd do komisu w stanie odpowiadającym przyjętym normom higienicznym,
  b) udokumentować spełnienie przesłanek określonych w ust. 1,
  c) dostarczyć dokumenty związane z korzystaniem z samochodu (dowód rejestracyjny, instrukcja obsługi, karta pojazdu, dowód zawarcia umowy ubezpieczenia OC)
 6. Przegląd diagnostyczny:
  a) przed przyjęciem pojazdu do sprzedaży komisowej podlega on badaniu technicznemu przeprowadzonemu na zlecenie Komisanta.
  b) do sprzedaży komisowej nie będą przyjmowane pojazdy niesprawne technicznie.
  c) w przypadku stwierdzenia podczas przeglądu technicznego, że w samochodzie występują usterki, komitent zamieści ich opis w umowie komisowej lub protokole odbioru.
 7. Komitent wykonuje badania techniczne w miejscu wskazanym przez Komisanta. Komitent pokrywa koszty badania technicznego w przypadku, kiedy pojazd nie zostanie sprzedany lub umowa zostanie wypowiedziana przez Komitenta.
 8. Przed przyjęciem samochodu Komitent zobowiązany jest zapoznać się z zasadami sprzedaży komisowej oraz potwierdzić ich zaakceptowanie na piśmie. Egzemplarz zasad jest wydawany Komitentowi.
 9. Przyjęcie samochodu do komisu stwierdzane jest na piśmie : Umowa komisowa upoważniająca do sprzedaży pojazdu.
 10. Cena sprzedaży pojazdu będzie ustalona w oparciu o ceny rynkowe pojazdów podobnego rodzaju (uwzględniając EUROTAX) oraz badania techniczne.
 11. W cenę sprzedaży wkalkulowane będą:
  a) prowizja komisanta zawierająca podatek VAT,
 12. Komisant po przyjęciu pojazdu do komisu zobowiązany jest:
  a )wyeksponować pojazd w komisie opatrując go informacją o cenie i podstawowych parametrach,
  b) zapewnić fachową informację dla zainteresowanych kupnem samochodu,
  c) zabezpieczyć samochód przed kradzieżą poprzez jego umieszczenie na terenie komisu objętego całodobową ochroną.
 13. Odpowiedzialność Komisanta:
  a) Komisant ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie samochodu w czasie jego umieszczenia w komisie wyłącznie w przypadku stwierdzenia po stronie Komisanta winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa w pieczy nad samochodem.
  b) Komisant ponosi odpowiedzialność w granicach rzeczywistej straty Komitenta, nie więcej jednak niż do ustalonej wartości ceny sprzedaży netto.
 14. W przypadku gdy pojazd nie zostanie sprzedany przez 3 miesiące od daty przekazania do sprzedaży komisowej, umowa wygasa.
 15. Komitent zobowiązany jest odebrać pojazd z komisu w następnym dniu roboczym po wygaśnięciu umowy.
 16. W przypadku nie odebrania pojazdu w terminie 5 dni od wygaśnięcia umowy Komitent zobowiązany będzie do zapłacenia Komisantowi kary umownej w wysokości 20 zł za każdy dzień zwłoki ponad ustalony w niniejszym punkcie termin.
 17. W przypadku sprzedaży pojazdu Komisant niezwłocznie poinformuje Komitenta o tym fakcie i wypłaci mu należną cenę sprzedaży po potrąceniu prowizji, opłaty skarbowej (jeżeli taka występuje).
 18. Fakt dokonania sprzedaży dokumentowany jest umową sprzedaży oraz fakturą VAT za prowizję.
 19. Pojazdy przekazane do sprzedaży komisowej udostępniane są kupującym w czasie pracy komisu.
 20. Ustalona przez Komisanta i Komitenta cena sprzedaży nie podlega negocjacji chyba, że umowa stanowi inaczej.
 21. Dopuszczalne jest zapłacenie ceny sprzedaży w innych formach (sprzedaż ratalna, sprzedaż na kredyt, leasing, pozostawienie w rozliczeniu innego pojazdu) na odrębnie określonych przez Komisanta i Kupującego zasadach.
 22. Komisant wydaje kupującemu pojazd wraz z dostarczonym przez Komitenta wyposażeniem i dokumentami bezpośrednio po zawarciu umowy sprzedaży i zapłacenia ceny.
 23. Pojazd winien być odebrany przez kupującego najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu zawarcia umowy sprzedaży.
 24. W przypadku odebrania pojazdu z opóźnieniem kupujący zapłaci Komisantowi karę umowną w wysokości 50 zł netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
 25. Komisant nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne pojazdu i jego wyposażenia ani za jego wady prawne z wyjątkiem przypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym.
 26. Komisant może udzielić gwarancji jakości na sprzedany pojazd. Zasady gwarancji określa dokument gwarancyjny.
 27. W przypadku kupienia przez Komitenta pojazdu u Komisanta strony mogą określić korzystniejsze dla Komitenta warunki umowy komisu od przewidzianych w niniejszych zasadach.
 28. Komitent wyraża zgodę na wykonanie jazdy próbnej przez uprawnionego pełnomocnika Komisu VANDERCAR.