Regulamin

Korzystanie z Serwisu wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu. Właścicielem Serwisu jest firma VAN DER CAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem: 01-424 Warszawa, Al Prymasa Tysiaclecia 103, wpisana do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego, prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000752218, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: PL5272867365, REGON: 381537503.

Ogłoszenia

Prezentowane w Serwisie ogłoszenia to wyłącznie informacja handlowa i nie stanowi oferty w myśl art.66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia.

Newsletter (powiadamiacz o nowych pojazdach)

Rejestracja w newsletterze jest bezpłatna.

Powiadomienia o nowych pojazdach spełniających zdefiniowane przez Ciebie kryteria będzie odbywać się z wybraną przez Ciebie częstotliwością i do podanego przez Ciebie dnia.

Prawa autorskie

Zwracamy uwagę, że Serwis zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim.

Użytkownik zobowiązany jest również do przestrzegania ustaw: z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U z 2018 r., poz. 419) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U z 2001 Nr 128, poz.1402, z późn. zm.).

Wymagania techniczne dotyczące korzystania z funkcjonalności Serwisu

  1. Połączenie z siecią Internet.
  2. Przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez usługę sieciową z włączonym wykonywaniem Java Script oraz zapisywaniem Cookies.
  3. Konto poczty e-mail (wymagane dla niektórych Usług).

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

  1. Moment zawarcia umowy o świadczenie usługi dostępu do Serwisu następuje z chwilą rozpoczęcia korzystania z usług świadczonych w ramach Serwisu jako Użytkownik Indywidualny i jednoczesnego zapoznania się z Regulaminem.
  2. Użytkownik Indywidualny ma możliwość rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w każdej chwili i bez podania przyczyn poprzez usunięcie swojego konta lub opuszczenie stron Serwisu.

Postanowienia końcowe

  1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia: 2024-05-01
  2. Regulamin jest dostępny dla Użytkowników pod adresem internetowym: /regulamin
  3. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Informacje o zmianach będą przesyłane do Użytkowników na wskazane przez nich adresy e-mail podane podczas rejestracji na co najmniej 14 dni przed ich wejściem w życie. Brak zgody na zmiany ze strony Usługobiorcy daje mu podstawę do jednostronnego wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
  4. Prawem właściwym jest prawo obowiązujące w Polsce.